Privacyverklaring

Privacyverklaring Jual Solar / Technea Duurzaam

 

1. Over ons

Jual Solar (Onderdeel van Technea Duurzaam) is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Technea Duurzaam B.V.
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
Nederland

Kvk: 01102500

Vragen of verzoek indienen?
E-mail: info@technea.nl
Tel: 058-288 47 39
T.a.v. Wim Terpstra

 

Als Technea Duurzaam geven wij om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Bovendien gaan wij zorgvuldig om met deze informatie en stellen deze gegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële doelstellingen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Technea Duurzaam B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-1-20. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt bovendien de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

2. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de producten, diensten of functies waarvan je gebruik wenst te maken, moeten wij bepaalde gegevens verwerken. Het betreft (mogelijk) de volgende gegevens:

 • Je identificatiegegevens (bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, taal en land van waar je in contact met ons staat, adresgegevens, klantnummer, telefoonnummer enz.).
 • Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld je betaal- of kaartgegevens, informatie over je aankopen, bestellingen, enz.).
 • Commerciële informatie (bijvoorbeeld of je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief).
 • Je surfgedrag op onze website (en de daarbij behorende technische gegevens, bijvoorbeeld je IP-adres).

 

3. Doeleinden

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de koop- of dienstenovereenkomst die je met ons hebt gesloten.
 • Voor het administreren van verkoopfacturen.
 • Om financiers hun diensten voor ons te kunnen laten uitvoeren.
 • Voor een bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren.
 • Voor het toezenden van nieuwsbrieven.

 

 

4. Grondslag

Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die je aangaat met ons wanneer jij je registreert, een aankoop doet of gebruik maakt van onze diensten of functies.

De rechtsgrond op basis waarvan wij jouw gegevens mogen verwerken voor bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren, is het gerechtvaardigd belang wat wij hebben om de bruikbaarheid van de website en de tevredenheisgraad van de gebruiker te analyseren.

De rechtsgrond op basis waarvan wij jouw gegevens mogen verwerken voor het toezenden van nieuwsbrieven, is de toestemming die wij van jou ontvangen.

 

 

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens met bepaalde derden. Hieronder kun je lezen wie deze derden zijn, waar de gegevens worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken hierbij worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van een met hen afgesloten verwerkersovereenkomst of vanwege een wettelijke verplichting.

 • Websitesoftware
  Onze website is ontwikkeld door het bedrijf Happy Idiots (voorheen Invest Online) en draait op de software WordPress. Persoonsgegevens die je aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Invest Online heeft namelijk toegang tot de website om ons (technische) ondersteuning te bieden.

 

 • E-mail en mailinglijsten
  Wij versturen onze digitale nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres daarbij nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail zie je bovendien de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt en je uitschrijft, ontvang je geen nieuwsbrieven meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

 

 • Verzenden en logistiek
  GLS, DPD en Veenstra Fritom Transport B.V.
  Als je een bestelling bij ons plaatst, zullen wij dit pakket moeten bezorgen. Wij maken daarom gebruik van de bezorgdiensten van GLS, DPD of van Veenstra Fritom Transport B.V. Om de producten te kunnen versturen, is het noodzakelijk om jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS, DPD dan wel met Veenstra Fritom Transport B.V. te delen. Deze gegevens worden alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst door deze partijen gebruikt. In het geval GLS, DPD of Veenstra Fritom Transport B.V. onderaannemers inschakelt, stellen voornoemde transportbedrijven jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 • Facturatie en boekhouden
  Accountview–Visma Software B.V.
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountview –Visma Software B.V. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

  Scibu-Qubics B.V.
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Scibu-Qubics B.V. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van offertes, projecten, klachtentickets. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

 

 • Externe verkoopkanalen
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de platformen van externe verkoopkanalen . Als je via deze verkoopkanalen een bestelling plaatst, kan het zijn dat jouw bestel- en persoonsgegevens met ons worden gedeeld. Dit is nodig om jouw bestelling af te handelen.

  Deze externe verkoopkanalen gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Technea Duurzaam op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 • Doorgifte buiten de Europese Unie
  Technea Duurzaam deelt de op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische ruimte.

 

 • Bewaartermijnen
  Technea Duurzaam bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

  Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

  Wanneer je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens bewaard voor zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief en daarbij aangeeft dat we de persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, vernietigen we deze. .

 

 • Jouw rechten met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je hierop een beroep kan doen. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via info@technea.nl.

  Wij houden een administratie bij van de afgehandelde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

  Inzagerecht
  Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt het verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Vergetelheid
  Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te verwijderen. Dit voorzover ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken zoals hiervoor omschreven, of voor zover wij niet langer gerechtigd zijn de gegevens te verwerken. Je kunt het verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, voor zover (technisch) mogelijk, worden verwijderd.

  Rectificatierecht
  Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Bijvoorbeeld indien de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, of indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van al jouw gegevens zoals wij deze hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

  Bezwaar en overige rechten
  Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Technea Duurzaam. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

  Toestemming intrekken
  Hebben wij jouw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

  Klachten
  Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Beveiliging persoonsgegevens
  Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij werken bijvoorbeeld met beveiligde verbindingen.

 

 • Verplichting delen persoonsgegevens
  In sommige gevallen is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij je een dienst willen aanbieden of wij een overeenkomst met je moeten nakomen. Als je de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan je te leveren.

 

 • Profilering
  Technea Duurzaam maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Cookies
  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Gelieve ons Cookiebeleid te lezen voor meer gedetailleerde informatie over de cookies.
 • Wijziging in de privacyverklaring
  Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij jouw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
 • Cookiebeleid
  Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op jouw pc, telefoon of ander toestel plaatst, met informatie over jouw navigatie op de betreffende website. De cookies zijn nodig om de navigatie op de website te vergemakkelijken en aangenamer te maken. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken.

  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

  Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Cookies van derde partijen
  Het is mogelijk dat externe websites of partijen gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookieverklaring van de betreffende website of partij.

  Uitschakelen en verwijderen
  Indien je de cookies wilt uitschakelen of verwijderen kun je dat doen via jouw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

 

Contactgegevens

 

Technea Duurzaam

Pallasweg 13

Leeuwarden 8938 AS

Nederland

T (058) 288-4739

E info@technea.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Wim Terpstra